Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 320.85851. Herco dient deze voorwaarden bij uitsluiting van toepassing te verklaren.

Deze voorwaarden bevatten een regeling terzake van de door Herco binnen het kader van de bedrijfsvoering gedane aanbiedingen c.q. gesloten overeenkomsten.

1. Algemeen.

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Leverancier: Herco en diens vertegenwoordigers/ gemachtigden/rechtsopvolgers.
– Wederpartij: iedere rechtspersoon die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
2. In alle door de leverancier gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijken hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, hetzelfde geldt voor de door de wederpartij verstrekte, nadere opdrachten zowel mondeling, telefonisch, telegrafisch, per telex of op enig andere wijze verstrekt aan de leverancier, zodat schriftelijke bevestiging door de leverancier niet (als nog) noodzakelijk is.

2. Aanbiedingen

1. Iedere aanbieding blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de aanbieding vermelde termijn bij gebrek waarvan de aanbieding 10 dagen geldig blijft.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zij zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor de leverancier slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. De leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstreken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Alle bij aanbieding verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technisch) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. alsmede alle andere schriftelijk stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van de leverancier. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden om degelijke informatie te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. Op eerste verlangen van de leverancier en ingeval de wederpartij geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of deze annuleert dient alle informatie onmiddellijk geretourneerd te worden, indien de leverancier dit vraagt.
4. De leverancier is gerechtigd om de kosten welke gemaakt zijn om de aanbieding te doen aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.
5. Toezending van aanbiedingen zonder termijnbepaling en/of nadere documentaire verplicht niet tot levering en/of acceptatie van de opdracht. De leverancier is alsdan gerechtigd om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren dan wel onder rembours te leveren.
6. Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheid.

3. Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat de leverancier de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. In geval van een bindende aanbiedingstermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van het aanbod door de wederpartij. De opdrachtbevestiging of het bindende aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen, gedaan door de leverancier en/of diens personeel, zijn slechts bindend indien de leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. De leverancier is gerechtigd bij of na het nagaan van de overkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsvoorwaarden voldoet als aan andere verplichtingen.
6. De leverancier is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen waarvan de komsten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal de leverancier hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. Prijzen

1. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvende.
2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
– Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremie en andere kosten.
– Gebaseerd op levering aan bedrijf wederpartij aangegeven bestemmingsplaats.
– Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
– Exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeldt, in welk geval deze afzonderlijk gespecificeerd worden.
– Exclusief de kosten van verpakking inladen en uitladen, vervoer en verzekering.
– Vermeld in Euro’s onder voorbehoud van koerswijzigingen, welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op de aanbiedingsdatum, welke op 100 wordt gesteld.
3. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is de leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een ander met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhoging bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5.Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering boven € 100,– franco aan huis. Als leveringstijdstip geldt het moment dat de goederen uitgeladen worden (de feitelijke overdracht), het risico der goederen gaat dan over op de wederpartij. Dit geldt ook indien de leverancier de goederen moet monteren c.q. in bedrijf stellen.
2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te (laten) controleren of deze controle uit te voeren na mededeling door de leverancier dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
3. De wederpartij dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadiging te (laten) controleren of deze controle uit te voeren na mededeling door de leverancier dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
4. De leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijke gefactureerd kunnen worden, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.
5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6. De goederen gelden als geleverd wanneer deze of belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving bij de betreffende fabrikant (leverancier of derde) gereed staan respectievelijk wanneer de goederen ter keuring /verzending gereed staan. Een en ander nadat de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
7. De leverancier is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor de overschrijding daarvan. Bij overschrijding is de leverancier niet gehouden tot (schade)vergoeding van welke aard dan ook en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Ingeval van excessieve overschrijding zullen partijen in overleg treden. Ingeval de goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de wederpartij niet in acht is genomen, is de leverancier gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
8. Alle leveringen geschieden uitsluitend a contant of door middel van storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bankrekening en girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum; tenzij anders is overeengekomen.

6. Transport risico’s

1. De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt, de wederpartij aan de leverancier is verstrekt, als goede huisvader, koopman. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake verpakking en/of transport, waaronder mede verstaan wordt verplaatsing binnen het bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij de kosten hiervan vergoedt.
2. Het transport der goederen geschiedt in beginsel voor risico van de leverancier. De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot de dekkingsvergoeding welke de betreffende transportassuradeuren verstrekken. De leverancier is gerechtigd om een assurantietoeslag in rekening te brengen.
3. De leverancier is gerechtigd om, ingeval de geleverde goederen een bepaalde, door de leverancier te geven factuurwaarde niet overschrijden, administratie, verpakking en verzend kosten in rekening te brengen.

7. Emballage

1. Slechts duurzame emballage, mits in goede bruikbare staat, wordt tegen kostprijsvergoeding door de leverancier teruggenomen. Dergelijke emballage wordt afzonderlijk op de afleveringsdocument/factuur vermeld op kostprijsbasis.
2. Indien de geretourneerde duurzame emballage in duidelijk minder goede staat is dan toen zij door de wederpartij werd, is de leverancier gerechtigd hiervoor is een vergoeding te berekenen. De wederpartij is niet bevoegd om eenzijdig de waarde van de emballage in mindering te brengen op het aan de leverancier verschuldigde.

8. Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan:
– Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
– werkstaking, bovenmatig (ziekte) verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe) leverancier(-s), alsmede wanprestatie bij de (toe) leverancier(s) waardoor de leverancier haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan komen.
2. Indien na het oordeel van de leverancier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst zodanig op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert niet meer voldoet.
3. Is naar het oordeel van de leverancier de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van die overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van e prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

9. Garantie/ service

1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde garandeert de leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en hiermee samenhangende juiste werking, volgens bij producten gevoegde garantievoorwaarden. Garantie van de door de leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt.
2. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden uitsluitend ter beoordeling van de leverancier, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de leverancier/ fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn terzake van de betreffende bestemming der goederen.
3. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de leverancier toegezonden te worden. Indien de leverancier buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te verrichten is de leverancier gerechtigd de reis en verblijfkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van de leverancier (serviceafdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend ingeval er een afzonderlijke service contract is afgesloten kunnen garantiewerkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden.
4. Alle garantie aanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde fabrieksvoorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
5. Niet nakoming door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn garantie verplichten. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10. Retentierecht

1. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft de leverancier het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
2. De leverancier is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden ingeval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten schuld van de leverancier. Het risico der goederen blijft al dus bij de wederpartij.

11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens het elders in deze voorwaarden gestelde alsmede de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en/of goede trouw is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, zowel direct als indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerend goed dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. In ieder geval is de leverancier niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan door:
– het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
– onzorgvuldig gedrag van de wederpartij door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen.
– schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, ontwerpen e.d.
Een en ander behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van de leveranciers en/of diens ondergeschikten, voor zover deze volgens uitdrukkelijke instructie van de leverancier handelen.
2. Indien de leverancier bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam is zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor risico van de wederpartij.
3. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, behoudens de voldoening aan de garantieverplichting, is de leverancier gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schade oorzaak.
4. Terzake van verstrekte adviezen is de leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste van de bedongen adviesvergoeding.
5. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover het product/bedrijf of transportassuradeuren van de leverancier geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derde. Een schriftelijke afwijzing door de betreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs.
6. Indien de leverancier de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventuele op die transactie toepasselijke (contract) bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voor zover de leverancier zich hierop beroept.

12. Reclames

1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 5 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de leverancier ontvangen zijn. Voor verborgen gebreken geldt dat de reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden. Een en ander onder nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden op de beproeving en keuringsdatum in de betreffende fabriek van de (toe)leverancier dan wel ingeval geen beproeving/keuring plaatsvindt, binnen de hiervoor genoemde termijn.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na verzenddatum der facturen.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door de leverancier in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden dan is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen / repareren zonder dat de wederpartij daarnaast enige recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de leverancier.
6. Retournering van het geleverde om welke reden dan ook kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendingsinstructies van de leverancier.

13. Intellectuele eigendomsrechten

1. Terzake van de (bij)geleverde software, randapparatuur, technische gegevens, schakel en/of werkschema’s, gebruik en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie geldt, dat de wederpartij zich verplicht heeft deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan wie dan ook zal doorleveren c.q. verkopen.
2. Indien de wederpartij aan de in lid 1 genoemde voorwaarde heeft voldaan, dan kan de leverancier naar eigen keuze aan de wederpartij het gebruiksrecht verschaffen van het/de goed(eren) dan wel een vervangend of wel gewijzigd goed leveren, welke geen inbreuk maakt dan wel de wederpartij na terugzending de koopprijs restitueren onder aftrek van de redelijke gebruiksvergoeding voor de tijd dat wederpartij het goed heeft gebruikt.
3. De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van een door de leverancier verkocht en geleverd goed of van toepassing van dat goed op een andere wijze dan die welke de leverancier heeft voorgeschreven of van integratie van het goed met niet door de leverancier geleverde goederen.

14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door de leverancier geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofd ook, jegens de leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel te laste van de wederpartij komende saldo) het eigendom van de leverancier.
2. Ingeval van bewerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgt de leverancier het mede-eigendomsrecht in het (de) nieuwe ontstane goed(eren) c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de geleverde (oorspronkelijke) goederen.
3. De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen, zolang deze niet worden gebruikt, duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen, zolang de eigendom niet is overgegaan.
4. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal de leverancier het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen door eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke de leverancier ten last van de wederpartij heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.
5. De wederpartij verstrekt op eerste verlangen van de leverancier een volmacht om de (nog) niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
6. De goederen kunnen door wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval de (nog) niet betaalde goederen worden geleverd is de wederpartij verplicht het eigendom voor te behouden en op eerst verlangen van de leverancier te cederen.

15. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking of door middel van directe betaling via iDeal of creditcard anderzijds of overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- en girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde alsmede van de door de leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratie kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de wederpartij
a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
c. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt.
d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf, in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf. Heeft de leverancier door het enkel plaatsgrijpen van één der bovenvermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de leverancier verrichtte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

16. Annuleringsrecht

1. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te annuleren in gevallen dat
– de leverancier bij overschrijding van de levertijd opnieuw een afgesproken redelijke levertijd zonder rechtvaardigheidsgrond overschrijdt en de wederpartij schriftelijk voor de gegunde hernieuwde leveringstermijn heeft verklaard afname te weigeren bij hernieuwde overschrijding.
– de leverancier niet aan haar leveringsplicht kan voldoen binnen een redelijke termijn op het moment dat de leverancier dit kenbaar maakt aan de wederpartij. Eventuele schade van de wederpartij wordt bij annulering nimmer vergoed.

17. Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de leverancier gerechtigd om vanaf 14 dagen na de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van vernoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

18. Toepasselijk recht/geschillen

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege de leverancier worden beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van de Wet van 15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te ’s-Gravenhage gesloten Verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke zaken, TTrb 1964 nr. 117 en 1968 nr. 13 (Stbl. 1971 nr. 780)
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van de leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wet dit toelaat.
3. Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van de leverancier om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.
4. Alle gerechtelijke geschillen dienen voor de rechtbank te Utrecht te worden beslecht.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken Gooi-, Eem- en Flevoland.

Herco